หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ


คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแส


การชำระภาษีป้าย


การขอรับการสงเคราะห์เอดส์


การก่อสร้างอาคาร


การรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา


การลงทะเบียนรับเยี้ยผู้สูงอายุ

 
  (1)